وقتی غم ماندگار شود ادم دست دلش به زندگی کردن هم نمیرود چه برسد به نوشتنخاله حرف میزد تمام تنم از این غم میسوخت خاله حرفهای جدید میزد چیزهایی میگفت که دوست نداشت من بفهمم،نمیخواست من بدانم سرقصیه مانتو نظرش را به خاطرمن عوض کرده بودتاخوشحال شوم یا قضیه روسری موردعلاقه ام را ازخاله پرسیده بود تاخوشحال ترشوم یا شب کنکور او بود که زنگ زد به خاله تا خاله کمی ارامم کند چون حس میکرد از دست خودش کاری بر نمی اید یا هزارتا مورد دیگر که قراربود من خبردارنشوم و خوشحال باشم فقط ، همیشه میگفت من مهم نیستم مهم تویی رد میشدم ازتمام جملاتش انگار ساده رد شدمدرون پنجره نشسته ام و صدای باد را گوش میکنم اشک میریرم خاله میگوید هنوز چیزی معلوم نیست یکم صبرکن نمیفهمد قلبم فشرده شده است ازین زخم،روی گوشی ام را نگاه میکند صحفه را از روی عکس هایش میبرمجواب بابا را نمیدهم نه اینکه میخواهم که بداند از دستش دلگیرم من سالهاست از او دلگیرم فقط حس میکنم دیگر فایده ای ندارد این جنگ برای هردویمانبه قزص های مسکن زل میزنم همگیشان تمام شده اند سرم درد میکند، هفته پیش سرم درد میکرد قرص نداشتیم ساعت یک نیم شب برایم قرص اورد گریه هایم بیشتر میشود دوست دارم تنهایم بگذاردخاله نه دوست ندارم تنهایم بگذارد تنهایی حال برایم سم است به چشم های درمانده خاله نگاه میکنم و میگویم نکند واقعا برایش اتفاقی افتاده است؟ نفس عمیقی میکشم و سکوت میکنمامروز درون روستا ایستاده بودیم خاله ان روز را یاداوری کرد دوتاییمان میگفتیم چه پوشیده بود و چه چیزهایی گفت خاله خنده هایش عمیق بود من لبخندهایم از روی حسرت سرجایش میایستم و میگویم اینجا بود نه؟ دست راستم را درون جیبم میکنم و دست چپم را درون موهای بیرون امده از شالم خاله ام میخندد میگوید نه اون جذاب تره، میشینم و دلم پرغم میشود اه که برایم جذاب ترین است 

-این فونت بهتره یا قبلیا؟درشت نیست خیلی؟یا ریز؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها